Raoul Wallenberg Differencemakers

§1Föreningen

Raoul Wallenberg Differencemakers är en religiöst och politiskt obunden ideell förening vars medlemmar stödjer varandra att gå från ord till handling och göra skillnad.

 

§2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att med Raoul Wallenbergs gärning och person som inspirationskälla hjälpa unga att hitta modet att följa sin inre kompass. Varje människa kan göra skillnad!

 

§3 Föreningens säte

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Stockholm, Sverige.

 

§4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen får lösas av alumner från Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders (802424-1740) samt av andra som aktivt engagerar sig i föreningen. Medlemmarna får vara upp till 35 år och ska agera i enlighet med föreningens ändamål. Eventuell avgift för medlemskap beslutas av årsmötet.

Medlemskap löses på ett av följande sätt:

 1. 1. Genom att aktivt delta i nätverkets aktiviteter och anmäla till styrelsen att de vill bli medlemmar. Styrelsen beslutar sedan om den fysiska personen ska antas som medlem. Medlemskapet träder därefter i kraft när den ansökande betalat medlemsavgiften.
 2. 2. Genom att genomgå ledarskapsutbildning hos Raoul Wallenberg Academy och därefter anmäla medlemskap till styrelsen.

Medlemskapet ska förnyas årligen.

 

§5 Styrelsen

Mer än hälften av styrelsen ska utgöras av medlemmar i föreningen. Styrelsen består av en ordförande, en kassör, två till sju övriga ledamöter och minst en suppleant. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande och kan vid behov adjungera in ytterligare personer. Avgår styrelsemedlem före verksamhetsårets utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till nästa föreningsstämma.

 

§6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen är föreningens högst beslutande organ mellan föreningsstämmor. Styrelsen har till uppgift att vara förebild för spridningen av information om Raoul Wallenberg Differencemakers samt att sköta rekrytering av medlemmar. Styrelsen ska även formulera en årlig verksamhetsplan med föreningens målsättning och aktiviteter.

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handlar dess angelägenheter. Styrelsen ska verkställa föreningsstämmans fattade beslut.

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening varav ordförande eller kassör alltid ska vara den ena.

 

§7 Styrelsens sammanträden

Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger per år. Inför varje möte ska ordföranden ha upprättat en dagordning som ska vara övriga styrelsemedlemmar till handa före mötet.

Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av styrelsens medlemmar är närvarande. Vid behov får styrelsebeslut fattas per capsulam. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.

 

§8 Föreningsstämma

En skriftlig kallelse ska vara medlemmarna till handa minst två veckor innan föreningsstämman. Beslut sker genom acklamation och vid behov votering. Vid ordinarie föreningsstämma ska minst följande ärenden behandlas:

 1. 1. Val av stämmoordförande.
 1. 2. Val av stämmosekreterare.
 1. 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 1. 4. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande.
 1. 5. Godkännande och fastställande av dagordning.
 1. 6. Framläggande av verksamhetsberättelse.
 1. 7. Framläggande av bokslut.
 1. 8. a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör när sådan förekommer.

 1. 9. Val av ordförande för föreningen.
 1. 10. Val av kassör i föreningen.
 1. 11. Val av styrelseledamöter.
 1. 12. Val av suppleanter.
 1. 13. Val av valberedning
 1. 14. Behandling av propositioner och motioner.
 1. 15. Övriga frågor.

 

§9 Extrainsatt föreningsstämma

Styrelsen, verksamhetsrevisorerna eller 1/2 av medlemmarna kan kalla till en extrainsatt föreningsstämma vid behov. En skriftlig kallelse ska vara medlemmarna till handa minst två veckor innan den extrainsatta föreningsstämman. Beslut sker genom acklamation och vid behov votering. Vid extrainsatt föreningsstämma ska minst följande ärenden behandlas:

1. Val av stämmoordförande.

 1. 2. Val av stämmosekreterare.
 1. 3. Val av två justerare tillika rösträknare.
 1. 4. Fråga om extrastämmans stadgeenliga utlysande.
 1. 5. Godkännande och fastställande av dagordning.
 1. 6. Övriga frågor.

 

§10 Motioner och propositioner

Propositioner från styrelsen och motioner från enskilda medlemmar behandlas på ordinarie föreningsstämma.

Motioner ska vara styrelsen till handa minst en vecka innan ordinarie föreningsstämma. Styrelsen tillhandahåller propositioner och inkomna motioner till medlemmar på förfrågan.

 

§11 Rösträtt

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

 

§12 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsstämman med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 

§13 Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderåret.

 

§14 Utträde och uteslutning

Om medlem vill avsluta sitt medlemskap meddelas detta till styrelsen. Vid utgången av det kalenderår då medlem uppnått 34 års ålder, upphör medlemskapet automatiskt.

Uteslutning kan endast ske då en medlem aktivt motarbetat organisationens syfte eller skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

 

§15 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs enhälligt beslut av föreningsstämman. Föreningens överskott tillfaller då Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders.